Sprawozdanie finansowe 2014

Przypominamy, że 30 czerwca upływa ostateczny termin w którym Zarządy spółek kapitałowych zobowiązane są do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Obowiązek ten wiąże się również z koniecznością przesłania sprawozdania finansowego oraz odpisów uchwał (w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia) do właściwego Sądu Rejonowego KRS oraz (w terminie 10 dni) do właściwego Urzędu Skarbowego. Przypominamy o tych obowiązkach, ponieważ zaostrzyły się sankcje z tytułu niewykonania powyższych obowiązków.

Ochrona środowiska

W związku z nadchodzącymi terminami wykonania obowiązków związanych z ochroną środowiska przypominamy, że podmioty wprowadzające do atmosfery gazy w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn mają obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia paliw oraz naliczania i odprowadzania opłat z tego tytułu. 

MC-OFFICE nie ma możliwości składania raportów w imieniu klientów, jednak możemy poprowadzić ewidencję zużycia paliw na podstawie, której można będzie samodzielnie obliczyć wysokość opłaty i przesłać raport do Urzędu oraz KOBIZE. Usługa ta jest odpłatna a jej koszt to 100 zł netto za rok dla jednego pojazdu/maszyny. Firmy zainteresowane taką usługą w roku 2015 proszone są o kontakt z biurem.

 
 

AcyMailing Module