środa, 04 luty 2015 00:00

Ochrona środowiska

W związku z nadchodzącymi terminami wykonania obowiązków związanych z ochroną środowiska przypominamy, że podmioty wprowadzające do atmosfery gazy w wyniku spalania paliw w silnikach samochodów i maszyn mają obowiązek prowadzenia ewidencji zużycia paliw oraz naliczania i odprowadzania opłat z tego tytułu. 

MC-OFFICE nie ma możliwości składania raportów w imieniu klientów, jednak możemy poprowadzić ewidencję zużycia paliw na podstawie, której można będzie samodzielnie obliczyć wysokość opłaty i przesłać raport do Urzędu oraz KOBIZE. Usługa ta jest odpłatna a jej koszt to 100 zł netto za rok dla jednego pojazdu/maszyny. Firmy zainteresowane taką usługą w roku 2015 proszone są o kontakt z biurem.

Obowiązek obejmuje wszystkie samochody i maszyny wykorzystywane w działalności gospodarczej do których podatnik kupuje paliwa, bez względu na ich formę własności (własne, leasingowane, użyczone, prywatne). Opłatę wylicza się jako iloraz ilości zużytego paliwa przeliczonego na Mg i stawki określonej w przepisach. Dla każdego rodzaju paliwa przelicznik gęstości i stawka opłaty jest inna. Opłatę wnosi się na rachunek Urzędu Marszałkowskiego w terminie do 31 marca, jeśli jej wartość przekroczy łącznie 800 zł. 

Oprócz powyższego Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nakłada na podmioty korzystające ze środowiska obowiązek sporządzania i wprowadzania do Krajowej bazy, w terminie do końca lutego, raportu dotyczącego poprzedniego roku kalendarzowego, zawierającego szczegółowe informacje o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja. W związku z czym w terminie do końca lutego każdego roku ww. podmioty są zobowiązane do sporządzenia raportu dot. emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza za poprzedni rok kalendarzowy i wprowadzenia go - poprzez indywidualne konto elektroniczne - do Krajowej bazy o emisjach, prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.

Więcej informacji, na stronie http://www.krajowabaza.kobize.pl

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

Centrum Informacji o Środowisku jednostka podległa Ministrowi Środowiska na portalu internetowym http://www.ekoportal.gov.pl w zakładce Dla przedsiębiorców i inwestorów udostępniło aplikację "OPŁATY", która służy do wyliczenia opłaty za korzystanie ze środowiska i przygotowania wydruku wykazu o korzystaniu ze środowiska, który składa się do Marszałkowi Województwa.

Przygotowany program dotyczy najczęściej występujących przypadków korzystania ze środowiska, tj. opłat w formie zryczałtowanej:

  • za przeładunek benzyn silnikowych
  • kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5MW
  • z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych
  • pobór wód podziemnej lub powierzchniowej śródlądowej 

Korzystanie z programu przez jednostki korzystające ze środowiska jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga pakietu MS Office.

http://www.ekoportal.gov.pl/opencms/opencms/ekoportal/dla_przedsiebiorcow_i_inwestorow/OplatyZaSrodowisko/ 

Szczegółowe informacje na stronie: Urzędu Marszałkowskiego