piątek, 19 czerwiec 2015 00:00

Sprawozdanie finansowe 2014

Przypominamy, że 30 czerwca upływa ostateczny termin w którym Zarządy spółek kapitałowych zobowiązane są do zwołania Walnego Zgromadzenia w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Obowiązek ten wiąże się również z koniecznością przesłania sprawozdania finansowego oraz odpisów uchwał (w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia) do właściwego Sądu Rejonowego KRS oraz (w terminie 10 dni) do właściwego Urzędu Skarbowego. Przypominamy o tych obowiązkach, ponieważ zaostrzyły się sankcje z tytułu niewykonania powyższych obowiązków.